Leveringsvoorwaarden

De Slotenwacht

familiebedrijf sinds 1908

0800 753 88 35


LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING OPDRACHTGEVERS / CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN OPDRACHTGEVERS / CONSUMENTEN / EINDGEBRUIKERS

VAN:
ASC de Sleutel en Slotenwacht
gevestigd en kantoorhoudende te 1312 SG, Almere, Capricciostraat 6
hierna te noemen: ASC

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ASC: de ASC de Sleutel en Slotenwacht;

‘Opdrachtgever’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, al dan niet in diens hoedanigheid als eindgebruiker dan wel wederverkoper van de van de geleverde zaken en of diensten;

‘consumentenkoop’: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ASC en een opdrachtgever/consument waarop ASC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ASC, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

1. Alle door ASC uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

2. ASC kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de opdrachtgever/consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. ASC is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever/consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af vestiging van ASC te Almere

2. De opdrachtgever/consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

3. Indien de opdrachtgever/consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. Bezorging van aankopen en installatie geschiedt conform afspraak. ASC behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.

5. De door ASC geleverde zaken en diensten mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de order-bevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstolleranties geven opdrachtgever/consument geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.

Artikel 5. Levertijd

1. De door ASC opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever/consument ASC schriftelijk in gebreke te stellen en ASC een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is ASC er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

Artikel. 7 Garantie

1. ASC garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricage fouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, levering, documenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door ASC geleverde product wordt gegarandeerd.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de ASC verplicht binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever/consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

3. Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij de ASC ter reparatie te worden aangeboden. Bij reparatie aan huis binnen de garantieperiode geschiedt dit kosteloos, daarna worden naast de kosten van reparatie ook de voorrijd kosten ad €. 43.00 in rekening gebracht.

4. ASC kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.

5. De opdrachtgever/consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
– ASC tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
– indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;

6. De garantie vervalt indien de opdrachtgever/consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, inbraak, normale gebruik slijtage, verkeerd gebruik van de materialen.

7. De opdrachtgever/consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

8. De garantie vangt eerst aan, op het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de factuur van ASC heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ASC geleverde zaken blijven het eigendom van ASC totdat de opdrachtgever/consument alle navolgende verplichtingen uit alle met ASC gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

2. Door ASC geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De opdrachtgever/consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. opdrachtgever/consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ASC dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin ASC haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ASC zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever/consument verplicht ASC zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De opdrachtgever/consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 9. Gebreken; klacht termijnen

1. De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever/consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaak is geleverd;
– of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de opdrachtgever/consument deze binnen 2 dagen na levering aan ASC te melden.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan ASC.

Artikel 10. Prijsverhoging

1. Indien ASC met de opdrachtgever/consument een bepaalde prijs overeenkomt, is ASC niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever/consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever/consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

Artikel 11. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij levering plaats te vinden.

2. Indien ASC zulks nodig acht kan ASC van de consument een aanbetaling verlangen ter hoogte van 50% van het totale verschuldigde bedrag bij levering

3. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door ASC aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

4. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever/consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever/consument zijn de vorderingen van ASC en de verplichtingen van de opdrachtgever/consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:
– over de eerste €.3000,00 15%
– over het meerdere tot €. 6000,00 10%
– over het meerdere tot €. 14000,00 8%
– over het meerdere tot €. 30000,00 5%
– over het meerdere 3%

2. Indien ASC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

1. De aansprakelijkheid van ASC is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

2. Voor plaatsing dan wel montage van zaken bij opdrachtgever/consument heeft ASC een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van ASC. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de opdrachtgever/consument jegens ASC beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

ASC aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door ASC van ASC ’s producten, tengevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van opdrachtgever/consument zich bevindt. Ook voor ASC of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van opdrachtgever/consument, sluit ASC uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Opdrachtgever/consument verplicht zich vooraf ASC volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan ASC vrijwaart consument uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van ASC ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht.

3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.

4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van ASC of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop ASC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ASC niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij ASC daaronder begrepen.

2. ASC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ASC haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van ASC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ASC niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien ASC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van ASC is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft ASC bevoegd de opdrachtgever/consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen ASC en de consument is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Almere

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *